Nybörjare på e-learning?

Har du inte jobbat med E-learning tidigare? Då skall du känna dig varmt välkommen till Kineo!

Vi förstår helt och fullt om e-learning kan kännas främmande till en början. Det förkommer t ex en hel del jargong. Låt oss ta det från början:

Vad är e-learning?

Det finns en uppsjö av definitioner, men med denna kommer du långt: 

”E-learning avser användandet av teknik för att möjliggöra inlärning när som helst och var som helst."

Hur ser e-learning ut?

E-learning kan omfatta flera olika typer av inlärning. I dagligt tal menar man ofta någon form av elektroniskt studiematerial som användarna kan arbeta sig igenom i sin egen takt. Idag distribueras nästan alltid e-learning via internet ”on-line”, men kan också levereras på CD, t ex.

Materialet är ofta uppdelat enligt moduler och kan innehålla olika former av media: text, bild, ljud, animeringar, video eller interaktiva moment. Inte sällan i finns det inslag av typen  kunskapskontroll, t ex självdiagnostiska övningsmoment.

E-learningkurser

När det gälller e-learningkurser finns det två huvudspår:

  • Skräddarsydd e-learning
  • Generisk e-learning, d v s färdigutvecklad standardkurs från bibliotekhealth and safety elearning

Ni kan ta fram skräddarsydd e-learning, vilket innebär att t ex Kineo hjälper dig att designa en lösning speciellt inriktad på er verksamhet. Ni kan också överväga att använda färdigutvecklat kursmaterial. Det finns tusentals titlar på marknaden som mycket väl kan möta ert behov. Se Kineo Essentials för exempel. (Även standardkurser kan vidareutvecklas och anpassas, förstås.)

Skräddarsydda kurser är generellt sett mer kostsamma att utveckla initialt, men de är å andra sidan som regel licensfria. Generiska kurser kan innebära en högre totalkostnad via licensavgifter. Fördelen med generiska kurser är förstås att de är redo att tas i bruk direkt medan skräddarsydda kurser alltid tar en viss tid att utveckla.

Läs mer om hur Kineo kan hjälpa er med att ta fram e-learning.

Andra former av e-learning

E-learning kan handla om mycket mer än bara online moduler för självstudier. Definitionen ovan innefattar alla läraktiviteter som underlättas av teknik, t ex:

  • Virtuella klassrum där en lärare eller coach interagerar med deltagarna i realtid, håller presentationer, ställer frågor et c. Vanliga verktyg för detta är WebEx, NetMeeting och Adobe Connect
  • Gruppsamtal (exv Skype)
  • Chat
  • Diskussionsforum
  • Instant messaging
  • Podcasts
  • Vodcasts
  • Onlinespel

…och listan kan göras längre.

Blendedlösningar

Blended learning är en term man ofta hör i branschen och betyder helt enkelt att man kombinerar E-learning (se ovan) med traditionell metodik och media. Ett typiskt exempel på blended learning är ett kursupplägg där man inleder med förberedande självstudiemoment vilka distribueras som e-learningmoduler online, vilka senare följs upp med lärarledda aktiviteter via ett virtuellt klassrum, varefter nya e-learningmoduler följer. Själva kursen kan avslutas med ett kunskapstest online. Deltagarna inbjuds till sist att fortsätta hjälpa och stödja varandra efter kursen via t ex intranät och instant messaging.

Läs mer om våra blendedlösningar.

Learning Management Systems (LMS)

Ett Learning Management Systems (LMS) är ett online system som ger användarna tillgång till e-learningkurser. Enkelt uttryckt är ett LMS en webbplats för lärande. Ett LMS håller ofta reda på hur långt varje användare kommit i kurserna och kan även innehålla administrativa verktyg för att organisera och hålla traditionella kurser. I vissa fall innehåller ett LMS funktioner för diskussionsforum och kursutvärderingar. Det är inte ovanligt att LMS kallas lärportaler och kan också påminna om intranetlösningar utseendemässigt. Världens mest mest använda LMS heter Moodle och är s k open source, d v s licensfritt. Kineo är medutvecklare av Totara LMS, vilken är baserad på Moodle, och innehåller utökad funktionalitet företag ofta efterfrågar. Läs mer om våra LMS-tjänster här

Varför använda e-learning? Vad är vinsterna?

Här är några fördelar som ofta framhålls:

1. Inga reskostnader, ingen miljöpåverkan

Det är inte alls ovanligt att företag och  organisationer inför reseförbud men ändå förutsätter att träningar o dyl genomförs som vanligt. Detta dilemma kan förstås lösas med hjälp av e-learning. Om du söker argument för e-learning, börja med ”inga resekostnader”. Här är ett räkneexempel:

Dow Chemical sänkte sina utgifter från 95 dollar per deltagare och kurs till endast 11 dollar per deltagare och kurs då dessa levererades som e-learning. Totalt innebar detta en besparing på 34 miljoner dollar.

Besparingar i resor innebär också sänkt miljöpåverkan, sänkt carbon footprint t ex. Detta argument får allt större betydelse i moderna företag.

2. Marginalvinster och skalbarhet

Kostnaden för e-learning ligger nästan helt i produktionen. Kostnaden för att leverera till 100 användare eller till 10,000 användare är i princip densamma. Du slipper utgifter för klassrum, lärare, luncher och tryckt material. Ju fler användare desto större besparing jämfört med traditionella utbildnings- och distributionsmetoder.

3. Mer effektivt använd tid

E-learning tar ofta mindre tid i anspråk jämfört med traditionell klassrumsutbildning, 25-60% kortare enligt olika undersökningar. M h a e-learninglösningar kan man ofta spara in på välkomstceremonier, introduktioner, igångsättningsmoment, pauser och liknande som i traditionella sammanhang faktiskt tar en hel del tid i anspråk. Eftersom den största kostnaden för utbildning ligger i deltagarnas tid, gör varje tidsbesparing stor skillnad på det ekonomiska resultatet. Här är ett exempel.

Ernst & Young lyckades skära ner sina kostnader för utbildning med 35% samtidigt som de gjorde den mer konsekvent och skalbar. De komprimerade omkring 2900 timmars klassrumsbaserad utbildning till 700 timmar e-learning, 200 timmar distansundervisning och 500 timmar klassrumsbaserad utbildning. Detta innebar alltså en besparing på 52% i timmar räknat.

4. E-learning passar även för speciella ändamål

Det är inte nödvändigt med tusentals användare för att e-learning skall vara motiverat. Produktionskostnaden för ett företag kan sänkas dramatiskt om man använder moderna författarverktyg och löser en del av produktionen med egna resurser. E-learning kan alltså vara ett kostnadseffektivt alternativ även då målgruppen är förhållandevis liten.

E-learning och effektivitet

Kostnadsbesparingar i all ära, men är e-learning mer effektivt?

I en större studie genomförd 2009 av US Department of Education drog man slutsatsen att deltagare som använd e-learning i snitt presterade bättre än de som fått traditionell undervisning.

Rapporten Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning - A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies" är en rapport av om forskning om utbildningseffektivitet från 1996 till 2008. Man jämförde effektiviteten hos e-learning, blendedlösningar och traditionell utbildning. Studien visade att blendedlösningar (se ovan) var mest effektivt. E-learning var något mer effektivt än traditionell undervisning

Nedan följer några skäl för att överväga e-learning och blendedlösningar:

1. Eget utrymme för att prova och misslyckas

Sker inlärning som mest effektivt i grupp? Inte nödvändigtvis. Det är inte ovanligt att kursdeltagare föredrar en enskild lärupplevelse. Man vill t ex inte gärna visa att man inte förstår eller misslyckas inför andra. Detta är en vanlig anledningen till att t  ex traditionella rollspelsövningar relativt ofta kör fast eller rinner ut i sanden. E-learning tillåter deltagaren att utforska, prova, misslyckas och prova igen i sin egen takt.

2. Förankring i verkligheten

Då en utbildning i grund och botten handlar om att bemästra en arbetsuppgift är det alltid eftersträvansvärt att komma själva arbetsuppgiften så nära som möjligt. Idag är det förstås mycket vanligt att medarbetare använder datorer för att lösa sina arbetsuppgifter. Därför fungerar det ofta bäst att ge utbildningen i direkt samband med den verkliga arbetsuppgiften ("immersed"). M h a mål-baserade scenarier går det att komma mycket nära verkligen. Scenarierna kan innefatta autentiska utgångslägen som t ex information i form av e-postmeddelanden, rapporter och webbplatser och är ofta betydligt mer effektiva en det föredragsformat som brukar vara det vanliga i klassrumssammanhang.

3. Konsistenta lärupplevelser

I det fall det är avgörande att kommunicera ett nyckelbudskap, hur en policy eller riktlinjer skall tolkas, måste samma budskap nå samtliga inblandade. Det finns alltid en risk att något missas eller felkommuniceras. Med E-leaning kan denna risk minimeras eftersom samtliga nås av samma lärupplevelse. On line kunskapskontroller kan också användas för att  säkerställa att samma budskap etablerats genom hela organisationen. Slutmålet är förstås att undvika misstag i arbetet men framförallt säkerställa en organisation som spelar åt samma mål.

4. Deltagaren styr

Det är inte ovanligt att kursdeltagare i traditionella sammanhang känner att de inte kan påverka lärupplevelsen särskilt mycket. Kursmomenten sker i den takt de sker. Halkar man efter är det svårt att komma ikapp. Och tycker man kursen är bitvis ointressant finns inte mycket man kan göra för att det skall kännas mer intressant. E-learning är alltid tillgänglig när behovet är som störst. Deltagaren styr takten. Deltagaren väljer att fortsätta när han eller hon känner sig redo, t ex när det är dags att göra ett kunskapstest. Dessutom kan delar av kursen kan repeteras vid behov.

När passar det att använda E-learning?

Vi på Kineo vill påstå att e-learning kan användas på ett eller annat sätt i de allra flesta tränings- och utbildningssammanhang. Några exempel på vanliga sammanhang är:

•    Introduktion till nyanställda 
•    Säljträning
•    Produktkunskap
•    Certifiering
•    Hälsa och säkerhet
•    Performance management
•    Ledarskap
•    System- och processträning
•    Marknadsföring och kommunikation

På Kineo har vi erfarenhet av samtliga ämnen nämnda ovan. Läs mer om hur vi kan hjälpa till med de vanligaste behoven när det gäller utbildning och effektivisering. 


Det låter bra... Men vad är nästa steg?
    
Om ni överväger att använda e-learning kan vi på Kineo hjälpa till. Vi kan t ex ge dig råd om ett lämpligt första projekt, förklara olika valmöjligheter och givetvis också hjälpa dig att utveckla fullt ut professionellt och effektivt material. Välkommen att kontakta oss.

Vill du läsa mer, finns det gott om råd och tips i avdelningen resurser.

Ytterligare en resurs vi starkt rekommenderar är våra case. Där kan du läsa mer om hur vi lyckades möta kundernas behov vad gäller e-learning, LMS och blendedlösningar. Läs mer om våra case här.

Kontakta oss...